מרחב ערערה-דימונה-בדיקת התכנות להסדרת התיישבות

המזמין: הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
שנת הזמנת העבודה: 2013
מיקום: ערערה בנגב, צפונית לדימונה
שטח: 320,000 דונם
סטטוס: מאושר
צוות תכנון: ארי כהן, יערה רוזנר-מנור, מור קרסט, ליאורה חמי

מטרת העבודה הינה זיהוי אפשרויות הסדרת המגורים וההתכנות למימושן לאוכלוסיית פזורה בדואית בת כ-20,000 נפש, במרחב המצוי בין העיר דימונה למועצה מקומית ערערה בנגב. מרחב זה כולל שלושה יישובים: ערערה בנגב, קצר א-סר ואבו קרינאת. במהלך העבודה פותחה מתודולוגיה סדורה לאפיון המרחב מבחינה פיזית וחברתית, שימושי הקרקע המצויים בו וזיהוי המרכיבים הסטטוטוריים ומרכיבי התשתית עד לכדי גיבוש חלופות להסדרה ומתן המלצות ביחס לקבוצות האוכלוסייה השונות והיישובים בתחום הבדיקה. המלצות בדיקת ההתכנות תורגמו לתכנית עבודה אופרטיבית והתחלת עבודה על שורת תכניות סטטוטוריות שמטרתן מתן מענה למצוקת המגורים במרחב זה.

  • דף שער-דו"ח מסכם

מטרת העבודה הינה זיהוי אפשרויות הסדרת המגורים וההתכנות למימושן לאוכלוסיית פזורה בדואית בת כ-20,000 נפש, במרחב המצוי בין העיר דימונה למועצה מקומית ערערה בנגב. מרחב זה כולל שלושה יישובים: ערערה בנגב, קצר א-סר ואבו קרינאת. במהלך העבודה פותחה מתודולוגיה סדורה לאפיון המרחב מבחינה פיזית וחברתית, שימושי הקרקע המצויים בו וזיהוי המרכיבים הסטטוטוריים ומרכיבי התשתית עד לכדי גיבוש חלופות להסדרה ומתן המלצות ביחס לקבוצות האוכלוסייה השונות והיישובים בתחום הבדיקה. המלצות בדיקת ההתכנות תורגמו לתכנית עבודה אופרטיבית והתחלת עבודה על שורת תכניות סטטוטוריות שמטרתן מתן מענה למצוקת המגורים במרחב זה.