חורה, מתחמים 12-16-שלוש תכניות מפורטת לשכונות מגורים