כסיפה-תוספת זכויות בניה

המזמין: הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: כסייפה
שטח: 2,100 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: קיבולת נומינלית של 4,000 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, מור קרטס, אמיר אלישע

השכונות המאוכלסות בשטחי מועצה מקומית כסייפה מאופיינות במגרשים גדולים יחסית והיקף זכויות בניה מצומצם. עובדה זו, לצד מצוקת דיור גוברת ביישוב, הביאו לייזום תכנית לתוספת זכויות בניה במגרשים קיימים. הליך התכנון כלל בחינת כושר הנשיאה של מגרשים אופייניים (תכסית, קווי בניין, פתרונות חניה וכד') לצד בחינת כושר הנשיאה היישובי בהיבטי תשתיות, מבני ציבור ושטחים פתוחים. בהתאם לזאת נקבעו צפיפות מקסימלית למגרש ביחס לגודלו והיקף תוספת יחידות הדיור ביישוב כולו, לצד שלביות ביצוע ושדרוג תשתיות.

מצגת כסייפה-תוספת זכויות בניה 2016-08

  • טיפוסי בינוי

השכונות המאוכלסות בשטחי מועצה מקומית כסייפה מאופיינות במגרשים גדולים יחסית והיקף זכויות בניה מצומצם. עובדה זו, לצד מצוקת דיור גוברת ביישוב, הביאו לייזום תכנית לתוספת זכויות בניה במגרשים קיימים. הליך התכנון כלל בחינת כושר הנשיאה של מגרשים אופייניים (תכסית, קווי בניין, פתרונות חניה וכד') לצד בחינת כושר הנשיאה היישובי בהיבטי תשתיות, מבני ציבור ושטחים פתוחים. בהתאם לזאת נקבעו צפיפות מקסימלית למגרש ביחס לגודלו והיקף תוספת יחידות הדיור ביישוב כולו, לצד שלביות ביצוע ושדרוג תשתיות.

מצגת כסייפה-תוספת זכויות בניה 2016-08