מורדות רמות, ירושלים

המזמין: רשות מקרקעי ישראל
שנת הזמנת העבודה: 2014
מיקום: שכונת רמות, ירושלים
שטח: 419 דונם
סטטוס: בהליכי אישור
פרוגרמה: 1435 יח"ד, 240 יח' דיור מוגן
צוות תכנון: ארי כהן, אריאל שרעבי, אמיר אלישע

התכנית מצויה באזור בעל רגישות נופית וסביבתית גבוהה ובצמידות דופן לשכונת מגורים קיימת. שני פרמטרים אלה הינם המרכיבים המובילים בהתוויית הרעיון התכנוני וגיבושו לכדי תכנית. התכנית שמה דגש על פיתוח צמוד דופן באופן הממזער פגיעה בשטחים פתוחים ובפעילות קיימת של בעלי חיים בתחומה ובסביבתה הקרובה, וכן על התייחסות פרטנית לבתי המגורים הסמוכים והגבלת גבהי מבנים באופן המקטין את החיכוך ככל הניתן. מערכת שבילים ודרכים חדשה עתידה לקשר דרך השכונה החדשה את שכונת רמות הקיימת לפארק עמק הארזים ולכיפת מצפה נפתוח הנמצאים ממערב לה.

 

  • התמצאות

התכנית מצויה באזור בעל רגישות נופית וסביבתית גבוהה ובצמידות דופן לשכונת מגורים קיימת. שני פרמטרים אלה הינם המרכיבים המובילים בהתוויית הרעיון התכנוני וגיבושו לכדי תכנית. התכנית שמה דגש על פיתוח צמוד דופן באופן הממזער פגיעה בשטחים פתוחים ובפעילות קיימת של בעלי חיים בתחומה ובסביבתה הקרובה, וכן על התייחסות פרטנית לבתי המגורים הסמוכים והגבלת גבהי מבנים באופן המקטין את החיכוך ככל הניתן. מערכת שבילים ודרכים חדשה עתידה לקשר דרך השכונה החדשה את שכונת רמות הקיימת לפארק עמק הארזים ולכיפת מצפה נפתוח הנמצאים ממערב לה.