העיר העתיקה, ירושלים-מסמך מדיניות

המזמין: הרשות לפיתוח ירושלים
שנת הזמנת העבודה: 2014
מיקום: ירושלים, העיר העתיקה
סטטוס: בהליכי אישור
צוות תכנון: מייק טרנר, ארי כהן, אלה זילברפרב-בן עזרא
בשיתוף עם: תיק פרויקטים

מסמך המדיניות מציג מטרות, יעדים ותבחינים להחלטות בנושאי מפתח, להגשמת מטרות תהליך המתווה לשימור ולהתחדשות העיר העתיקה בירושלים. מסמכי המדיניות מתארים את הדרך המוצעת בה יש להוביל את תהליך ההתחדשות והשימור. במרכזם מסמכי התכנון הכולל, וסביבם מתקבצים מסמכי המדיניות בנושאים שונים. מסמך זה נשען על מטרות ויעדים המנוסחים בסדרה של תכניות סטאטוטוריות, תכניות אב, מסמכי מדיניות נושאיים ותכניות מתאר שונים.

המסמך ערוך בשני פרקים נפרדים המשלימים זה את זה. הראשון-מסמך מדיניות התכנון לעיר העתיקה, מציג את הרציונל שהוביל לניסוח המדיניות ואת עקרונותיה הכללים של מדיניות התכנון בעוד השני-הנחיות לתכנון בעיר העתיקה, מנוסח כמדריך ייעודי וקומפקטי למתכנן. הצורך במסמך אחוד שאינו סטאטוטורי, צף ועלה לאחרונה, ונדמה כי מסמכי מדיניות מעצם הגדרתם, נכון שיהיו מסמכים עצמאיים שאינם מעוגנים בתכנית סטאטוטרית.

מסמך מדיניות תכנון העיר העתיקה ירושלים-חלק א

מסמך מדיניות תכנון העיר העתיקה ירושלים-חלק ב

  • נספח גבהי גגות

מסמך המדיניות מציג מטרות, יעדים ותבחינים להחלטות בנושאי מפתח, להגשמת מטרות תהליך המתווה לשימור ולהתחדשות העיר העתיקה בירושלים. מסמכי המדיניות מתארים את הדרך המוצעת בה יש להוביל את תהליך ההתחדשות והשימור. במרכזם מסמכי התכנון הכולל, וסביבם מתקבצים מסמכי המדיניות בנושאים שונים. מסמך זה נשען על מטרות ויעדים המנוסחים בסדרה של תכניות סטאטוטוריות, תכניות אב, מסמכי מדיניות נושאיים ותכניות מתאר שונים.

המסמך ערוך בשני פרקים נפרדים המשלימים זה את זה. הראשון-מסמך מדיניות התכנון לעיר העתיקה, מציג את הרציונל שהוביל לניסוח המדיניות ואת עקרונותיה הכללים של מדיניות התכנון בעוד השני-הנחיות לתכנון בעיר העתיקה, מנוסח כמדריך ייעודי וקומפקטי למתכנן. הצורך במסמך אחוד שאינו סטאטוטורי, צף ועלה לאחרונה, ונדמה כי מסמכי מדיניות מעצם הגדרתם, נכון שיהיו מסמכים עצמאיים שאינם מעוגנים בתכנית סטאטוטרית.

מסמך מדיניות תכנון העיר העתיקה ירושלים-חלק א

מסמך מדיניות תכנון העיר העתיקה ירושלים-חלק ב