מרכז תחזוקה, ירושלים-רה תכנון תכנית מפורטת למתחם תעסוקה ותחזוקה