הפלמ"ח 1, ירושלים-בניין מגורים

המזמין: פרטי
שנת הזמנת העבודה: 2006
מיקום: ירושלים
שטח: כ-0.5 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: מגורים בבניין לשימור, 6 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, גיא איגרא

תכנית לבניית בנין מגורים חדש במגרש בו מצוי בניין ישן בן 2 קומות מעל לקרקע וקומת מרתף. בתכניות מאושרות אין הוראות בדבר שימור חזיתות או שימור עצים בגבולות המגרש. התכנית מבקשת לשמור את מירב חזיתות המבנה הקיים במקומם. הבניין המוצע כולל חלקים מן המבנה הקיים, עליהם ולצדם מוצעת תוספת שלוש קומות באופן מדורג.

  • חזית לרחוב הפלמ"ח

תכנית לבניית בנין מגורים חדש במגרש בו מצוי בניין ישן בן 2 קומות מעל לקרקע וקומת מרתף. בתכניות מאושרות אין הוראות בדבר שימור חזיתות או שימור עצים בגבולות המגרש. התכנית מבקשת לשמור את מירב חזיתות המבנה הקיים במקומם. הבניין המוצע כולל חלקים מן המבנה הקיים, עליהם ולצדם מוצעת תוספת שלוש קומות באופן מדורג.